จัดสถานที่เพื่อเข้าร่วมการประเมินโครงการ “อำเภอ To Be Number ทัพทัน”

นางสาวเพ็ญนิภา  ศรีสุข  รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  นางสุนันทา  โลหะการก และตัวแทนนักเรียน 
เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่  เพื่อเข้าร่วมการประเมินโครงการ  “อำเภอ  To  Be  Number  One  ทัพทัน”  
ณ  อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564