การประเมินโครงการ “อำเภอ To Be Number ทัพทัน”

นายอัคคณัฐ  อัยรา  ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  นางสาวเพ็ญนิภา  ศรีสุข  รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
นำตัวแทนคณะครูและนักเรียน  เข้าร่วมการประเมินโครงการ  “อำเภอ  To  Be  Number  One  ทัพทัน”  โดยคณะอนุกรรมการ
ตัดสินการประกวดจังหวัด  อำเภอและชมรม  To  Be  Number  One  ระดับประเทศ  ณ  อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564