รายงานผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นางสาวสายชล บุตรเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม ได้ปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเรียนของกระทรวงศึกษาธิการและแผนเฝ้าระวังเหตุ การป้องกันการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในนักเรียน จำนวน 80 คน, ครู และบุคลากร จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 96 คน พบว่า ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในการตรวจครั้งนี้ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม ได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลสรรพยา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร เป็นผู้สอนวิธีการตรวจและควบคุมดูแล โรงเรียนฯ จึงขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้