ตรวจ ATK บุคลากรโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุกดู่  ตรวจ  ATK  ให้กับครู  นักเรียน  ลูกจ้าง ผู้ประกอบการร้านค้า
และพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน  เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 ณ หอประชุมโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564