นักศึกษาวิชาทหาร ปี 1 รายงานตัว

นายละเมียด  คำรื่น  ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม   นำนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 
เข้ารายงานตัวและวัดขนาดตัว  เพื่อตัดชุดฝึก ณ  โรงเรียนหนองฉางวิทยา  อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 2 ธันวาคม 2564