งานอนามัยโรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ดำเนินการสุ่มตรวจ Antigen Test Kit (ATK)ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 งานอนามัยโรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ดำเนินการสุ่มตรวจ Antigen Test Kid (ATK) ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด