การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถานบันการศึกษา เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นางสาวสายชล บุตรเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม พร้อมด้วยครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ