โรงเรียนสาครพิทยาคม รับการตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสาครพิทยาคม รับการตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดย นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ซึ่งผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย