ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองฉางวิทยารับการติดตามลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE