กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์