อบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพ

นายสาธิต  ร้อยแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ
Data Scientists 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center) 
ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวามคม 2564  ณ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  อำเภททัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี