วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายเมธี วัฒนสิงห์ ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบโล่เกียรติยศ และเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวทำใจวัยใส” จากงานอนามัยที่ 3 จ.นครสวรรค์

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายเมธี วัฒนสิงห์ ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบโล่เกียรติยศ และเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวทำใจวัยใส” จากงานอนามัยที่ 3 จ.นครสวรรค์ โดยมีนักเรียนผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
1. นางสาวสุพตรา รุ่งแตงอ่อน รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 3
2. นางสาวกัญจพร ภู่เรือน รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด
3. นายธนวันต์ ฟักเกาะ รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด
ทั้งนี้โรงเรียนขอขอบคุณครูฝ่ายงานพยาบาลที่ดูแลและให้คำแนะนำนักเรียนเป็นอย่างดี