โรงเรียนสาครพิทยาคมร่วมจัดอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กับ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม พร้อมด้วย นายสารินทร์  เอี่ยมครอง รองผู้อำนวยการ และคณะครู นำลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ โดยมีนายสายัณห์  สีคง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด