โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning)