ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมโครงการวัยรุ่นวัยใสปลอดภัยไร้โรค ของโรงเรียนร่องตาทีวิทยา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมโครงการวัยรุ่นวัยใสปลอดภัยไร้โรค

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ได้จัดอบรมโครงการวัยรุ่นวัยใส ปลอดภัยไร้โรคขึ้น เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยเรียน ปัญหายาเสพติด รวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยังคงเป็นปัญหาต้นๆ ในสังคมไทยปัญหาเหล่านี้ ยังส่งผลกระทบโดยตรงกับเยาวชนที่จะเจริญเติบโตและเป็นกำลังของชาติในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ในการ จัดการอบรม ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคถูกสุขลักษณะห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้ถึงโทษของการเสพยาและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด