กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนหนองฉางวิทยา จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์