การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ณ โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซต์ จังหวัดชัยนาท

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25654 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ณ โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซต์ จังหวัดชัยนาท