Christmas 2021 Rongtateewittaya School

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม Christmas 2021 Rongtateewittaya School เพื่อจับของขวัญในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565