โรงเรียนสาครพิทยาคมร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมครั้งที่ 2