กิจกรรมพิเศษลูกเสือและยุวกาชาด

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
ณ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ณ วัดหนองนกยูง  วัดตลุกดู่  และจัดกิจกรรมพิเศษยุวกาชาด
ณ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  วันที่ 28-29 ธันวาคม 2564