การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันที่ 12 มกราคม 2565 คุณครูผุสดาภรณ์ บัวย้อย คุณครูทัศนา โตใหญ่ และคุณครูจุฑามาศ หงิมเพ็ง คณะครูแกนนำโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนสาครพิทยาคม ในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา