โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรม Good Chance Great Quality Happy New Year “มอบโอกาส สร้างคุณภาพชีวิต ลูกศิษย์สาคร”

วันที่ 14 มกราคม 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรม Good Chance Great Quality Happy New Year โดยมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 3 ประเภท ได้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสูงสุดระดับห้องเรียน นักเรียนที่เข้าเรียนออนไลน์สม่ำเสมอระดับห้องเรียน และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ระดับห้องเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง ICT โรงเรียนสาครพิทยาคม โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาครพิทยาคม
–>> นักเรียนที่มีความประพฤติดี –>>

https://www.facebook.com/picsakornpit/photos/pcb.1646347292365825/1646346995699188/

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาครพิทยาคม
–>> นักเรียนที่เข้าเรียนออนไลน์สม่ำเสมอ –>>
https://www.facebook.com/picsakornpit/photos/pcb.1646340665699821/1646332495700638/

ลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาครพิทยาคม
–>> นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูงสุด –>> https://www.facebook.com/picsakornpit/photos/pcb.1646327365701151/1646317879035433/