ขอแสดงความยินดีกับนักกรีฑาโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก ภาคกลาง 2

สรุปผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก ภาคกลาง 2 ของนักกรีฑาโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ดังนี้

ชื่อ-นามสกุลรายการแข่งขันรางวัล
นางสาววรรณรัตน์ อะวันนา วิ่ง 800 เมตรเหรียญเงิน
นางสาววรรณรัตน์ อะวันนา วิ่ง 1,500 เมตรเหรียญทองแดง
นางสาวดาวรินทร์ วรรณศรีวิ่ง 5,000 เมตร เหรียญทองแดง
นายภาณุวัฒน์ นิยมการวิ่ง 10,000 เมตร เหรียญทองแดง
นายพัฒนพงษ์ อุดคนทีวิ่ง 800 เมตรอันดับที่ 5
นายพัฒนพงษ์ อุดคนทีวิ่ง 400 เมตรอันดับที่ 6
เด็กชายนนทชัย คงคาวิ่ง 200 เมตรอันดับที่ 7