ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้กำลังใจฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท