ประชุมขยายผลการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทยธานี ชัยนาท เป็นประธานเปิดการประชุมขยายผลการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ให้กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านความปลอดภัยของผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนรวมไปถึง
ผู้ปกครองนักเรียน ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยเป็นการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)ส่วนต่าง ๆ และชี้แจงรายละเอียดการเข้าใช้งานในระบบ MOE Safety Center ณ ห้องประชุม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท