บริจาคโลหิต

นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสินีนาถ  โพธิ  ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  ร่วมบริจาคโลหิต  ให้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีและโรงพยาบาลอุทัยธานี ณ  ศาลาประชาคมอำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี  วันที่  18  มกราคม  2565