โรงเรียนสาครพิทยาคมกิจกรรมอบรมแผนเผชิญเหตุด้านสาธารณภัย

วันที่ 19 มกราคม 2565  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหางน้ำสาครลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ ตามโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับนักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนสาครพิทยาคม

สามารถคลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาครพิทยาคม
https://www.facebook.com/picsakornpit/photos/pcb.1649918658675355/1649907902009764/
ออกแบบโดย dsite.in.th