รับการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม

นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ  นางสุนันทา โลหะการก นางสาวนงลักษณ์  อ่ำสุพรรณ  ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  รับการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม  จากนิเทศอาสา มูลนิธิยุวพัฒน์
ว่าที่ ร.ต.ประทีป อนันต์นาวี  และ ผอ.สมเดช  มีทรัพย์  ณ ห้องสังคมศึกษา1 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม

วันที่ 24 มกราคม  2565