โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดให้มีการตรวจ (ATK) Antigen Rapid Test Kit ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนที่เปลี่ยนมาเรียน On-site ในสัปดาห์ที่ 2

วันที่ 24 มกราคม 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดให้มีการตรวจ (ATK) Antigen Rapid Test Kit ให้กับผู้บริหาร  ครู บุคลากรและนักเรียนที่เปลี่ยนมาเรียน On-site ในสัปดาห์ที่ 2 รวมทั้งนักเรียนที่จะเข้าร่วม “โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2565” ในวันที่ 25-26 ม.ค.65 เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจเมื่อมาโรงเรียน ในการนี้โรงเรียนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อสม.โรงพยาบาลมโนรมย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้