ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

นายอัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม และตัวแทนครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
นำโดย  นายวีระ  รัศมี  ประธานกรรมการสถานศึกษา  ณ  ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 
วันที่  27  มกราคม  2565