โรงเรียนสาครพิทยาคม ”จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565″

วันที่ 28 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการพรประภา พัฒนพงษ์ประชุมคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเพื่อจัดเตรียมวางแผนการดำเนินงานงาน 4 ฝ่าย และจัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตร“ครูดีของแผ่นดิน” และ เกียรติบัตรครูผู้สอนที่มี
นวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564ให้กับข้าราชการครู ณ ห้องประชุม ICT