กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้จัดค่ายคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นม.1/3,1/5,1/7