งานแนะแนว โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข กสศ. กลุ่มต่อเนื่อง (นักเรียนทุนเสมอภาค)