กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์