โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรมฝึกนักเรียน ถอดบทเรียนชีวิตประจำวัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมรับการแนะแนวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์