โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรมฝึกนักเรียน ถอดบทเรียนชีวิตประจำวัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมรับการแนะแนวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Latest posts by nattanan (see all)