การประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จังหวัดชัยนาท

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทยธานี ชัยนาท มอบหมายให้นายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ให้กับศูนย์สอบประจำจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม