โรงเรียนสาครพิทยาคมมอบทุนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน