โรงเรียนสาครพิทยาคมแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 12 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

นางสาวปรายฝน สุวรรณกองกูล นักเรียนชั้น ม.4/1นายชัยพัทธ์ ทิมโต นักเรียนชั้น ม.5/1ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 12 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท