โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดกิจกรรม”พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ”นักเรียน ม.3 และ ม.6