โรงเรียนสาครพิทยาคม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

วันที่ 11 มีนาคม 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อขอความเห็นชอบ และข้อเสนอแนะต่างๆในการพัฒนาการจัดการศึกษา รวมทั้งรายงานผลการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานปีการศึกษา 2565 ต่อไป ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด