ทบทวน ว.PA

นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนหันคาพิทยาคม เป็นวิทยากร ทบทวนแนวทางการรายงานผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Perfomance Agreement : PA ) ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสรรพยาวิทยา เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารสีดา โรงเรียนสรรพยาวิทยา