วันตรุษจีน

นางสาวอมรรัตน์  แกว่นเขตรวิทย์  ครูสอนภาษาจีน  จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีน
ให้กับนักเรียน ณ  บริเวณลานศิลป์ร่มธรรม  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  วันที่  1  กุมภาพันธ์  2565