แนะแนวสัญจร

โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  แนะแนวสัญจรโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  วันที่  3-4  กุมภาพันธ์  2565  “โรงเรียนดี  ใกล้บ้าน”