มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  

นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เป็นประธานในการมอบเงิน
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  จำนวน  80  ทุน  และยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จำนวน 38 ทุน  ประจำภาคเรียนที่  2/2564 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่  4  กุมภาพันธ์  2565 

Latest posts by นภาลัย เชื้อกสิการ (see all)