พาน้องกลับมาเรียน  

นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นายอดิศร ปั้นพระ หัวหน้างาน DMC
ติดตามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 คน กลับมาเรียนตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565