โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดอบรม”การพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ (Happy Work Happy Life)”

วันที่ 18 มีนาคม 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดโครงการ “การพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ (Happy Work Happy Life) เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม ICT

ออกแบบโดย dsite.in.th