นักเรียนอบรมการทำใบขับขี่ รุ่น 1

นายละเมียด คำรื่น หัวหน้างานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน  จัดกิจกรรมอบรมและสอบใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์ โดยมีนางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เป็นประธาน
เปิดการอบรม  ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมและสำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 5-6 มีนาคม 2565