รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565  

โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ปีการศึกษา 2565 
ณ บริเวณห้องบริหารกิจการนักเรียนวันที่ 9-13 มีนาคม 2565