ประชุมศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี  และนางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ จังหวัดอุทัยธานี  ประชุมแจ้งเรื่องการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์
วันที่ 11 มีนาคม 2565