โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย  

นางสุนันทา โลหะการก ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุทัยธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อน
โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี จังหวัดอุทัยธานี เพื่อนำนักเรียนอาสายุวกาชาด ร่วมปฏิบัติงานการผ่าตัดต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ
ท่อน้ำตาอุดตัน และโรคของเปลือกตาแก่พระภิกษุ แม่ชี นักบวชและผู้นำศาสนา จำนวน 300 คน
ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ.2565 ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5